Efezským 5: 3

Efezanom 5: 3, ale medzi vami, ako je to správne medzi svätými, nesmie existovať ani náznak sexuálnej nemorálnosti, akejkoľvek nečistoty alebo chamtivosti.

Zjavenie 5: 8

zjavenie 5: 8, keď vzal zvitok, štyri živé bytosti a dvadsaťštyri starší padli pred baránka. každý mal harfu a držali zlaté misky plné kadidla, ktoré sú modlitbami svätých.

1 Timoteovi 3:13

1 Timoteovi 3:13 pre tých, ktorí slúžili dobre a diakoni, si pre seba získajú vysoké postavenie a veľkú dôveru vo vieru, ktorá je v Ježiša Krista.

1 Timoteovi 5:10

1 Timoteovi 5:10 a dobre známym pre dobré skutky, ako je výchova detí, pobavenie cudzincov, umývanie nôh svätých, poskytovanie úľavy postihnutým a oddanie sa každej dobrej práci.